Menu

Privacy Verklaring

Wij vinden het bij 24 Online belangrijk dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens wordt omgegaan, jij ook? In deze privacyverklaring leest u hoe wij deze zorgvuldigheid waarborgen. 

24 Online is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87951894, en verschaft een online platform voor verschillende branches. Klanten kunnen dit platformen gebruiken voor onder marketingdoeleinden. 24 Online opereert zowel op lokaal als op landelijk niveau. 

Ons Privacy Beleid is van toepassing op de website van 24 Online en het gebruik maken hiervan. In deze verklaring wordt toegelicht hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, op basis van welke grondslag en voor welke doeleinden wij dit doen. Ook wordt er uitgelegd hoe lang jouw persoonsgegevens worden bewaard en wat de rechten van jou als klant zijn om deze gegevens in te zien en eventueel te wijzigen. 

Om jouw privacy goed te bewaken zal 24 Online: 

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 

• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via legal@24-online.nl

De volledige versie van onze privacyverklaring: 

1. Persoonsgegevens die 24 Online verwerkt 

24 Online verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, zoals: toestemming, de uitvoering van een, het gebruik maken van onze website, een account aanmaken op onze website, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Wij verwerken daarom de volgende gegevens: 

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Voor- en achternaam
 • Functie(titel)
 • Vestigingsadres en/of postadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Btw-nummer
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Bankrekeningnummer
 • Accountgegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bezoek aan de website, emailcontact, andersoortige correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@24-online.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Enkele van de bovenstaande gegevens kunnen worden gezien als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het is niet zo dat we altijd alle gegevens gebruiken. Vaak is het maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor de gegevens verwerken (zie: II. Met welk doel 24 Online persoonsgegevens verwerkt). Soms combineren we de persoonsgegevens om een persoonlijk profiel van je op te bouwen zodat we je gerichter kunnen benaderen met aanbiedingen, nieuwsbrieven of artikelen die jij leuk vindt. Meer informatie hierover vind je onder profielen. 

2. Met welk doel verwerkt 24 Online persoonsgegevens 

24 Online verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk welke functionaliteiten die jij gebruikt en in hoeverre eventuele vereiste toestemming is gegeven: 

Aanbod 

Om een gericht aanbod te kunnen sturen, verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens. Offertes bewaren we voor een periode van 8 jaar. We bewaren deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichting aangaande de belastingplicht. Ook zien wij graag terug of jij al eerder een offerte bij ons hebt opgevraagd. 

Geplaatste bestelling 

Wanneer je een dienst afneemt, gebruiken we je persoonsgegevens voor het verwerken van deze bestelling. In elk geval ten minste voor de periode waarvoor de diensten zijn afgenomen en de wettelijke verjaringstermijn niet is verlopen. 

Account 

Voor het afnemen van meerdere diensten binnen onze webshop is een registratie, inclusief een gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord, vereist. Wij maken hierop het account aan. De gegevens die wij hiervoor gebruiken zijn je naam, e-mailadres, (factuur)adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we ook om jou te kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn voor de ingebruikname van je afgenomen diensten. Wij bewaren de opgegeven informatie in vertrouwen, tot het moment dat je account wordt opgeheven, bijvoorbeeld na beëindiging van de looptijd van het contract. In je account kun je de opgegeven informatie doorlopend wijzigen. 

Verstrekken aan derden 

Voor de uitvoering van onze diensten maken wij direct en indirect gebruik van de diensten van derde partijen. Enkel daarvoor ontvangen zij de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons. 

Facturatie 

De betaalde diensten moeten we ook kunnen factureren. Gegevens zoals je naam, e-mailadres en overige gegevens om je een correcte factuur te kunnen toesturen, zijn daarvoor in elk geval noodzakelijk. Na betaling zien we ook wie de rekeninghouder is (eenmanszaak en VOF’s). 

Informatievoorziening 

Om jou informatie aan te kunnen bieden, te leveren en deze aan te kunnen passen aan jouw wensen, gebruiken we jouw geregistreerde (klant)gegevens zoals je naam, e- mailadres en telefoonnummer. En wij gebruiken deze om jouw vragen aan ons te kunnen beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch, verwerken we ook jouw gegevens. Telefoongesprekken met werknemers van de afdeling Klantenservice kunnen worden opgenomen voor trainings- en coaching doeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Ook worden de opnames niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

24 Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 24 Online) tussen zit. 

3. Grondslagen voor verwerking 

24 Online verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is om onze website goed draaiende te kunnen houden. Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo er is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. 

4. Het bewaren van persoonsgegevens 

Wij proberen jouw gegevens niet langer te bewaren dan nodig is. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is de bewaartermijn afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

5. Delen van persoonsgegevens met derden 

Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht door 24 online en deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met

bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid aangaande jouw gegevens. 24 Online

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Beveiligde persoonsgegevens 

24 Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@24-online.nl

7. Hoe beveiligt 24 Online jouw gegevens 

24 Online doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die rekening houden met de stand van de techniek. Hiermee proberen we te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. 

8. Jouw rechten 

Wanneer er een wijziging is van jouw gegevens verzoeken kunt u verzoeken aan 24 Online om deze gegevens aan te passen. Je hebt namelijk het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Uiteraard doen wij ons uiterst best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Stuur ons een gemotiveerd verzoek toe wanneer: 

 • je gegevens wilt inzien en/of wilt opvragen en wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, 
 • je gegevens wilt wijzigen wanneer de gegevens bijvoorbeeld niet (meer) kloppen, 
 • je gegevens wilt verwijderen. Het kan dan nog wel zijn dat we je gegevens voor andere doeleinden moeten verwerken, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan onze belastingplicht. 
 • je gegevens (tijdelijk) wilt beperken, dat betekent tijdelijk de opslag ervan wilt stopzetten ` wanneer je bijvoorbeeld vindt dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, 
 • je er bezwaar tegen hebt, 
 • je overdracht ervan wilt. Dit laatste betekent dat we jouw gegevens op eigen verzoek naar jou of een andere door jou genoemde organisatie sturen in de vorm van een computerbestand.
 • je gegeven toestemming intrekt, wanneer je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen. Dan kun je je simpelweg afmelden via de button in de nieuwsbrief; 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot mintrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@24-online.nl. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. 24 Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

9. Datalekken 

Wanneer ondanks onze inspanningen blijkt dat onbevoegden toegang tot jouw gegevens hebben gekregen, zullen wij alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te herstellen. Mocht jij een datalek bij ons constateren, laat het ons weten! Wanneer er sprake is van een ernstig datalek, melden wij dit ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

10. Gevolgen van niet verstrekken van persoonsgegevens 

Wanneer sprake is van een wettelijke of een contractuele verplichting, dan wel deelname aan acties, dan hebben wij jouw persoonsgegevens hiervoor nodig. Zo hebben wij voor het afsluiten van een contract factuurgegevens, zoals contactgegevens, het factuuradres en een rekeningnummer nodig. Dit is namelijk noodzakelijk om een goede uitvoering te kunnen geven aan de opdracht. Voordat wij een dienst kunnen leveren, moet er immers een bepaald overeengekomen bedrag worden betaald. Wanneer je ons niet van die noodzakelijke gegevens voorziet, kunnen wij jou niet de door jou of namens jouw organisatie afgenomen dienst leveren. Ditzelfde geldt voor deelname aan prijsvragen en/of acties.

11. Cookies 

Onze website gebruikt cookies en andere soortgelijke technieken. Cookie zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Met cookies verzamelen we ook informatie over jouw bezoek op onze website zoals welke onderwerpen je interessant vindt en wanneer je onze website bezoekt. Hetgeen betekent dat er eventueel ook persoonsgegevens worden verwerkt. Op die manier herkent onze website jou bij een volgende bezoek aan het platform. 

Cookies om onze website te kunnen laten functioneren: noodzakelijke cookies 

Sommige cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Dit zijn de zogeheten functionele cookies. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de basisfuncties zoals het klantportaal goed werkt. Omdat de cookies strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van onze website, mogen we deze volgens de wet op je apparaat opslaan. De cookies die daarvoor niet nodig zijn, scharen we onder de niet-functionele cookies. 

Cookies die anoniem gegevens verzamelen ter optimalisatie van onze website: statistiek-cookies Statistiek-cookies zorgen ervoor dat wij begrijpen hoe jij onze website gebruikt en hoe we dit kunnen verbeteren, door anoniem gegevens van jou te verzamelen en te rapporteren, bijvoorbeeld via Google Analytics. Ook adverteerders zetten promotionele content of vacatures op onze website die statisch kunnen worden bijgehouden hoe vaak je ernaar hebt gekeken. Uiteraard is ook deze informatie anoniem. 

Cookies die jouw surfgedrag monitoren voor relevante advertenties: marketing-cookies 

Marketing-cookies zorgen er, door het bijhouden van jouw surfgedrag, voor dat jij alleen advertenties in beeld krijgt te zien die voor jou relevant zijn. 

Content die je zelf deelt via de social media buttons op onze website bevatten ook cookies van derden. Social-mediabedrijven verzamelen hiermee eveneens persoonsgegevens van jou zodat je bijvoorbeeld wordt herkend wanneer je bij Facebook bent ingelogd. Voor meer informatie over hoe zij jouw gegevens verwerken, verwijzen wij je naar hun privacy-verklaringen: 

• Facebook 

• Twitter 

• YouTube 

• Google(+) 

• Instagram 

• LinkedIn 

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten. Geplaatste links op onze websites kunnen je naar externe websites verwijzen. Die websites maken ook gebruik van cookies en hebben dan ook hun eigen privacy- en cookieverklaring. Wij verwijzen je daarnaar. 

Afmelden voor cookies 

Je kan cookies blokkeren, dan wel verwijderen van onze website. Je kunt de internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat of verwijdert de cookies via instellingen van de browser. Let wel: wanneer je cookies van onze website blokkeert, werkt onze website minder goed of kun je van bepaalde functionaliteiten geen gebruik meer maken. 

De Consumentenbond hanteert een zeer overzichtelijk stappenplan hoe je cookies kunt blokkeren, dan wel kunt verwijderen. Meer hierover lees je op: Consumentenbond: verwijderen van cookies.

12. Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring 

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in ons privacy- en cookiebeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Deze wijzigingen zullen nooit betekenen dat wij persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming voor andere doeleinden gaan gebruiken. Wel is het aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van ons meest actuele Privacy beleid op de hoogte bent. Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 1 mei 2023. 

© 2024 NLOnderwijs
Alle rechten voorbehouden
info@nlonderwijsnieuws.nl
chevron-down